Ambassadeurs

Kabinet 2040 kan niet zonder ambassadeurs. De komende periode werken we aan een visie voor 2040. Dat doen we op verschillende thema’s. De ambassadeur zijn gebonden aan een toekomstbeeld. Zij gaan in gesprek met geïnteresseerden binnen en buiten de partij om het toekomstdenken aan te jagen. Denk aan: inhoudelijke workshops, podcasts of blogs. Door de gesprekken en sessies halen scherpen we samen de visie 2040 aan. 

Bouw jij mee aan een visie voor de toekomst? Dat kan! Stuur ons een bericht en wij koppelen je aan een van onze ambassadeurs. Staat je thema er niet tussen? Kabinet 2040 blijft zich ontwikkelen en staat open voor suggesties. Stuur ons een bericht en we kijken samen hoe jouw toekomstbeeld een plek kunnen geven in het toekomstverhaal van #D66NaNu!

Hieronder zie je een overzicht van onze huidige ambassadeurs:


Tomas Geurts heeft zich aangesloten bij Kabinet 2040 om te gaan helpen met het vergroten van de zichtbaarheid van Kabinet 2040 en mee te denken over hoe we het langetermijndenken meer kunnen verankeren in de politiek. Meer weten over Tomas? Check zijn LinkedIn pagina hier of stuur een bericht naar info@kabinet2040.nl.

Waarom doe je mee aan Kabinet 2040?

“Ik volg al jaren de politiek op de voet en ben al meer dan een decennium lid van D66, maar toch ontbrak er altijd wat. Voor mijn gevoel gaat het in de politiek vooral over de korte termijn, de huidige regeerperiode, of de aankomende verkiezingen. Het gaat te weinig over de lange termijn, over de generaties na ons. Dit terwijl veel van de beslissingen die wij nu (soms onbewust) maken, grote impact gaat hebben op de generaties na ons. Daarom moeten we veel meer over de lange termijn gaan denken, en met Kabinet 2040 hoop ik bij te dragen aan dat bewustzijn in de politiek en de samenleving.”

Welk toekomstbeeld spreekt je het meest aan?

“In mijn ogen zijn alle toekomstbeelden belangrijk, van diversiteit tot mobiliteit, en van digitalisering tot onderwijs en ontwikkeling. Als ik toch individuele toekomstbeelden moet noemen dan zijn dat die rondom voedselvoorziening (bijvoorbeeld: lokaal/circulair geproduceerd voedsel of een grotendeels plantaardig dieet). Met een alsmaar groeiende wereldbevolking is de globale voedselvoorziening zonder twijfel één van de grootste uitdagingen waar wij als mensheid aan staan, dus om ervoor te zorgen we daar duurzame oplossingen voor gaan vinden moeten we er echt op gaan focussen.”

Welk toekomstbeeld kunnen we aanscherpen of toevoegen?

“Klimaatverandering is waarschijnlijk één van de grootste crises die we als mensheid hebben meegemaakt, en is een serieuze bedreiging voor het bestaan van de mensheid. Dit komt voor een groot deel door het gebruik van fossiele brandstoffen. De transitie naar een duurzame energievoorziening is van onwijs belangrijk om de klimaatverandering tegen te gaan. Hier is naar mijn mening nog te weinig aandacht voor binnen de toekomstbeelden van Kabinet 2040, en dus zou ik daar graag iets over willen toevoegen.”

In 2040 …

Hoop ik dat een aantal van de toekomstbeelden werkelijkheid zijn geworden (bijvoorbeeld een volledige digitale overheid!), maar hoop ik vooral dat we zowel in de politiek als in de samenleving veel meer vooruit kijken als we beslissingen maken, en dat we nadenken over wat voor impact onze beslissingen hebben op toekomstige generaties."


Chiara Kessler is als defensie -ambassadeur aangesloten bij Kabinet2040 en gaat dit onderwerp verder vormgeven. Haar persoonlijke missie is om het onderwerp beter in beeld te brengen, en de partij uit te dagen een realistische en toekomstgerichte visie te vormen. Door nu goede gesprekken te voeren over defensie en veiligheid zorgen we dat in 2040 Nederland, in nauwe samenwerking met de Europese Unie, goed voorbereid is op de uitdagingen van de toekomst. Meer info? Check haar LinkedIn pagina of stuur een bericht naar info@kabinet2040.nl.

Waarom doe je mee aan Kabinet2040?
“Moeilijke vragen durven stellen. Kritisch denken. Vanzelfsprekendheden ter discussie stellen, en problemen op nieuwe manieren benaderen met het oog op de lange termijn, in plaats van de electorale cyclus: daar gaat het mij om. Korte-termijn denken is vaak verleidelijk, maar kan enorm negatieve gevolgen met zich mee dragen. Voor veel uitdagende maatschappelijke vraagstukken bestaat geen unieke ‘oplossing,’ maar door het belang van perspectief en duurzaamheid centraal te stellen, kunnen we streven naar een optimale uitkomst. Dit is wat mij motiveert om aan Kabinet2040 bij te dragen.”

Welk toekomstbeeld kunnen we aanscherpen of toevoegen?
“Defensie en veiligheid zijn onderwerpen waar meer aandacht aan kan worden besteed. Er zijn geopolitieke verschuivingen en toenemende dreigingen die de Nederlandse veiligheidsbelangen onder druk zetten, en dit is bij uitstek een onderwerp dat toekomst-denken vergt.”

In 2040… is Nederland goed voorbereid op de uitdagingen van de toekomst, dankzij haar effectieve, moderne defensie-capaciteiten die in het kader van Europese samenwerking worden ontwikkeld en ingezet.”


Eveline Goesten is als Europa -ambassadeur aangesloten bij Kabinet2040 en gaat dit onderwerp verder vormgeven. Haar persoonlijke missie is om het durven & anders denken terug te krijgen in de D66 mindset. Door nu goede en vooral kritische gesprekken te voeren over Europa zorgen we ervoor dat D66 ook nog in 2040 een pro Europese partij kan zijn met waarden en idealen waarin D66 zich herkent. Meer info? Check haar LinkedIn pagina of stuur een bericht naar info@kabinet2040.nl 

Waarom doe je mee aan Kabinet2040?
Ik geloof erin dat de partij D66 op zijn best is wanneer de mensen erbinnen anders durven te denken en buiten de gebaande paden durven te lopen. Hier ligt vaak de creativiteit en zijn er oplossingen voor actuele problematiek te vinden. Kabinet 2040 is voor mij de juiste methode om hier zelf een stap in te maken: om te durven anders na te denken over de inhoud die mij met de D66 paplepel is ingegoten. Om te beginnen met onze idealen op het gebied van Europa.

Welk toekomstbeeld spreekt je het meest aan?
Een echt democratische Europese Unie. Waarin Eurocommissarissen verantwoording afleggen aan Europees Parlement en media, en zij de positieve en negatieve consequenties ervaren van uitgevoerd beleid. Een Europa waarin we alle lidstaten behandelen als gelijkwaardig lid, zodat lidstaten zich weer meer gaan focussen op wat er speelt binnen Europa in plaats van erbuiten. En, een Europa waar nationale politici niet langer de credits uit Brussel claimen, maar het instituut soms ook een positief podium gunnen.

Welk toekomstbeeld kunnen we aanscherpen of toevoegen?
Het beeld dat Europese lidstaten vanzelfsprekend democratisch zijn en blijven, en kandidaat lidstaten vanzelfsprekend democratisch(er) worden en blijven. Zolang we dit niet gezamenlijk erkennen, kunnen we ook geen systeem aanpassingen maken om dit te voorkomen of te veranderen.

In 2040 is de Europese Unie een federatie met minder bureaucratie en meer democratie.


Reinout Huizer is aangesloten bij Kabinet2040 en gaat helpen met het organiseren van activiteiten en het opzetten van nieuwe initiatieven binnen Kabintet2040. Meer info? Check zijn LinkedIn pagina of stuur een bericht naar info@kabinet2040.nl.

Waarom doe je mee aan Kabinet2040?
“In de politiek gaat het veel over de actualiteiten en behalen van winsten op de korte termijn. Wat mij zo aanspreekt aan Kabinet2040 is dat het uitdaagt om na te denken over de impact die de keuzes van vandaag hebben op de toekomst. Ik hoop dat we met Kabinet 2040 de politiek kunnen motiveren om verder te kijken dan een regeerperiode en dat we met elkaar keuzes durven te maken voor de lange termijn.

Welk toekomstbeeld spreekt je het meest aan?
“Persoonlijk spreken de toekomstbeelden over de leefomgeving mij erg aan. Op dit thema staan we in Nederland voor grote uitdagingen. Het is ook echt een onderwerp waar de keuzes die we vandaag maken een grote impact gaan hebben op het Nederland van morgen.”

Welk toekomstbeeld kunnen we aanscherpen of toevoegen?
“Bij het toekomstbeeld leefomgeving zijn de meeste stellingen gefocust op de fysieke leefomgeving. Een belangrijk onderwerp, maar we moeten ook goed nadenken over het belang van sociale cohesie in buurten en wijken. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om te participeren in buurtinitiatieven en iedereen moet toegang hebben tot dezelfde voorzieningen in de wijk.

“In 2040 wonen we in groene leefbare steden en dorpen, waar we onze buren kennen en waar iedereen mee kan doen in de buurt.”


Daphnie Ploegstra is als ambassadeur aangesloten bij Kabinet2040 en gaat het onderwerp migratie toevoegen en uitdiepen. Haar persoonlijke missie is een politiek die empathisch, nieuwsgierig en verbindend is.  Door nu een langetermijnvisie op migratie te ontwikkelen, zorgen we dat in 2040 we in Europa wereldwijd vooroplopen; geen Moria’s, geen doden op zee en een ordelijk en voorspelbaar beleid waarin mensenrechten centraal staan. Meer info? Check haar hier op Twitter of hier op Instagram.

 

Waarom doe je mee aan Kabinet2040?
“Politiek gaat vaak over incidenten, over de waan van de dag. Het is vaak reageren, en er is op sommige punten beperkte speelruimte in een dichtgetimmerd regeerakkoord. Ik hoop dat we met Kabinet2040 meer diepgang en visie in het alledaagse debat kunnen brengen. Dingen ter discussie durven stellen, de status quo bevragen: juist binnen een politieke partij is het cruciaal om te zorgen dat we niet worden ingehaald door de feiten, maar deze voor zijn. Op het onderwerp klimaat zie je dat er nu meer ruimte is voor dergelijke discussies, hoewel we natuurlijk al veel te laat zijn. Op migratie is het debat echter zo gepolariseerd én gepolitiseerd. Er is zoveel angst. Ik zie echt een rol weggelegd voor D66 om dit te doorbreken en visie en lef te tonen op dit onderwerp. Ik hoop met Kabinet2040 die discussie een beetje te kunnen kantelen. ” 

 

Welk toekomstbeeld kunnen we aanscherpen of toevoegen?
Ik zou een onderwerp als ‘Internationaal’, ‘Europa’ of ‘Globalisering’ toevoegen.

 

Hoe zien wij de rol van Nederland in de wereld van 2040? En wat voor speler is Europa in 2040? 
“In 2040 spreken we niet meer over ‘migranten’, maar over mensen, net als jij en ik. We zijn niet bang voor de ander, maar nieuwsgierig, empathisch en gastvrij.


Alexander Jansen is als ambassadeur aangesloten bij Kabinet2040 en houdt zich bezig met het onderwerp digitalisering. Zijn persoonlijke missie is ervoor zorgen dat Nederland en Europa klaar zijn voor de digitale toekomst. Discussie over de manier waarop we de digitale samenleving vormgeven zorgt ervoor dat we in 2040 digitaal en fysiek naadloos op elkaar over laten lopen. Meer info? Check z’n LinkedIn pagina hier of stuur een bericht naar info@kabinet2040.nl.

 

Waarom doe je mee aan Kabinet2040?

“Regeren is vooruitkijken. Maar helaas zien we dat op het thema digitalisering dit amper gebeurt. Daarom is het belangrijk dat wij dit krachtig oppakken. Steeds verder gaande integratie van de digitale wereld biedt enorme kansen, maar er kleven ook grote risico’s aan. Hier moeten we, zeker voor huidige en volgende generaties, écht slagen op maken. Je kan hierbij denken aan data-ownership of privacy, maar het gaat ook over geautomatiseerde besluitvorming binnen (en buiten) overheden. Over 20 jaar kunnen machines even intelligent zijn als mensen. Sterker nog, dat verwacht ik. Daarom kunnen we niet op onze handen blijven zitten als het op digitaliseringsvraagstukken aankomt, en moeten we nu beginnen met werken aan de toekomst.” 


Liang de Beer is ambassadeur voor het thema diversiteit. Haar persoonlijke missie is om roze shampoo genderneutraal maken. Graag gaat ze in gesprek over de inclusieve samenleving in 2040. Je kan haar bereiken via LinkedIn of stuur een bericht naar info@kabinet2040.nl.