66 dromen voor 2040

Kabinet 2040 werkt het komende jaar aan een toekomstvisie voor D66. We gaan door het land - online en fysiek - om input op te halen.
Help jij ons met het aanscherpen van onze 66 toekomstbeelden voor 2040?

We gaan samen met onze ambassadeurs in gesprek met (thema)afdelingen, netwerken en iedereen die wil meepraten over Nederland in 2040.
We denken na over de lange termijn en scherpen het gedachtegoed van D66 verder aan. Samen zijn zij onze toekomst.

Deze 66 toekomstbeelden voor 2040 vormen een startpunt voor discussie. Het zijn vergezichten, soms onbelemmerd door kennis van zaken.
Een deel wordt misschien nooit werkelijkheid en een deel juist eerder dan verwacht. Mis je een thema? Dan dagen we je graag uit.
Schrijf mee aan onze toekomst! Samen met jou, met leden van D66, komen we tot een breed gedeeld visiedocument. 

De politieke en beleidsmatige keuzes die we nu maken hebben impact op onze toekomst. Met Kabinet 2040 agenderen we belangrijke en
urgente onderwerpen en kijken we hoe elementen van onze toekomstvisie opgenomen kunnen worden in ons partijprogramma.

Zo zorgen we dat we als partij klaar zijn voor de toekomst, voor #D66NaNu. Doe mee en deel je mening!


Arbeidsmarkt & Economie

Als D66 staan we voor een duurzame economie en gedeelde welvaart. In 2040 heeft dit geleid tot een radicaal andere blik op arbeid en welvaartsverdeling. Het onvoorwaardelijk basisinkomen is ingevoerd en inmiddels ervaren we de voordelen hiervan. Zo bestaan armoede en extreme sociaal-economische ongelijkheid niet meer. Over de gehele linie is de fysieke en mentale gezondheid van de bevolking enorm verbeterd en daardoor zijn zorgkosten fors gedaald. Dit heeft ook een positieve impact op andere aspecten van ons leven zoals onderwijsprestaties en veiligheid. De criminaliteitscijfers zijn nog nooit zo laag geweest. Nederland staat er goed voor en heeft internationaal een voorbeeldfunctie: we staan nummer 1 in de World Happiness Index van de VN, Better Life Index van het OECD en de Gender Equality Index van het World Economic Forum.

Klik hier om door te gaan naar de toekomstbeelden over 'Arbeidsmarkt & Economie'

Leefomgeving

Als D66 gaan we voor stad én land. Dat leidt ertoe dat we ons land steeds meer gaan zien als een stadstaat, met afwisselend bevolkt stedelijk gebied en groen buitengebied. In 2040 is de traditionele woonwijk verleden tijd en leven we in groene stadsdelen die gekenmerkt worden door diversiteit en goede (digitale) infrastructuur, met een woon én werkfunctie. De woningnood in de Randstad is verleden tijd en de buitengebieden zijn weer in trek. We wonen en werken in flexibel en circulaire gebouwen in smart cities waar we meer delen dan elektrische vervoersmiddelen. We hebben intensief contact met onze buurtgenoten via een applicatie. De periode van anonimiteit, die leidde tot individualisering, vervreemding en eenzaamheid hebben we in 2040 dan ook achter ons gelaten.

Klik hier om door te gaan naar de toekomstbeelden over 'Leefomgeving'

Mobiliteit

Doordat D66 steevast inzet op grootschalige mobiliteitsplannen, verplaats je je in 2040 in slechts 30 minuten van stadskern naar stadskern. Het parkeren van de auto is geen issue want je mag er de binnenstad niet meer mee in. We verplaatsen ons elektrisch via een deelauto, scooter of fiets. Langere afstanden doen we het liefst per trein. Het Europees treinverkeer is hiervoor verduurzaamd en versneld. Het aantal zaken en transportvluchten is gehalveerd als gevolg van de coronacrisis in de jaren 20 en de versnelde digitalisering en globalisering van de internationale handelsmarkt. Ook de drone is niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. De tijd vliegt en wij vliegen elektrisch mee. Mobiliteit gaat over verbinding, verspreiding en versnelling.

Klik hier om door te gaan naar de toekomstbeelden over 'Mobiliteit'

Duurzaam leven

Als D66 beseffen we goed dat de natuur Nederland veilig en welvarend houdt. In 2040 kijken we écht anders naar natuurlijke hulpbronnen, de inzet van land en hebben definitief afscheid genomen van de wegwerpmaatschappij en het grenzeloos consumeren. Door verticale en circulaire landbouw is meer ruimte voor bos, water en moeras. Ook hebben we van het IJsselmeer het grootste zoetwaterreservoir van Noordwest Europa gemaakt. Ons dieet is praktisch vegetarisch en veel gezonder door Europese voorschriften over voedingswaarde en bewerkingsgraad. D66 zet in 2040 in op Europese energie- en voedselproductie die de lokale karakteristieken van aarde en natuur optimaal gebruiken. Voor onze energievoorziening zetten we in op de grootschalige toepassing van groene waterstof. Onze gasinfrastructuur is daarvoor omgebouwd.

Klik hier om door te gaan naar de toekomstbeelden over 'Duurzaam leven'

Onderwijs & Ontwikkeling

Bij D66 staat ontwikkeling hoog in het vaandel, en dat begint bij goed onderwijs. Als mens ontwikkel je continu én flexibel, ook na het behalen van een diploma. Daarom zal in 2040 een leven lang leren de norm zijn. Ook als je al aan het werk bent, blijft inhoudelijke bijscholing en persoonlijke ontwikkeling van essentieel belang. Doordat we onze werkweek anders hebben ingericht is heeft elk individu voldoende tijd om in die ontwikkeling te investeren. We volgen geen onderwijs, maar bewegen door een flexibel curriculum.

Klik hier om door te gaan naar de toekomstbeelden over 'Onderwijs & Ontwikkeling'

Diversiteit & Inclusie

Jezelf zijn is de kern van D66. Niet gelijk, maar gelijkwaardig. Een vrouwelijke premier is in 2040 geen wens meer, maar al lang realiteit. Een intersectionele benadering is de norm en we hebben flinke stappen gemaakt in het beëindigen van de m/v benadering. Artikel 1 van de Grondwet bevat eindelijk ook de gronden ‘handicap’ en ‘seksuele voorkeur’. In 2040 zijn wij weer wereldwijde koploper in gelijke rechten voor iedereen.

Klik hier om door te gaan naar de toekomstbeelden over 'Diversiteit & Inclusiviteit'

Zorg & Welzijn

D66 is al jaar en dag voorstander van toegankelijke en betaalbare zorg. Door grootschalige digitalisering, automatisering en robotisering is dit in 2040 realiteit. Zorg op afstand is de norm. Bij de eerstelijnszorg helpt een smart zorg apparaat jou bij het stellen van een diagnose. Controversiële onderwerpen zoals celbewerking en euthanasie zijn in 2040 geen taboe meer.

Klik hier om door te gaan naar de toekomstbeelden over 'Zorg & Welzijn'

Digitalisering

D66 is vooruitstrevend en zet volop in op innovatie en ontwikkeling. De Coronacrisis heeft gefungeerd als digitaal kantelpunt en we hebben vrede gesloten met de digitale revolutie. Ons land kent geen digibeten meer. Elk huishouden heeft een virtuele assistent en we leven in een smart-society, met zelfrijdende auto’s, digitale zorg en online onderwijs. Veel routinematige werkzaamheden zijn inmiddels geautomatiseerd en worden uitgevoerd door robots. Het vuilnis wordt opgehaald door een zelfrijdend vuilniswagen, de post wordt bezorgd door een drone en lopendebandwerk wordt gedaan door machines. We hebben inmiddels een Ministerie van Digitale Zaken waar onderwerpen als AI, privacy en cybersecurity overheidsbreed geregisseerd worden, met name rondom ethische kwesties als gezichtsherkenning en lichaamscans.

Klik hier om door te gaan naar de toekomstbeelden over 'Digitalisering'

Democratie

D66 is in 2040 trots op de stokpaardjes van de die de partij die zijn gerealiseerd: de gekozen burgemeester, aangepaste kieslijsten en het opheffen van de Eerste Kamer. Ook hebben we afscheid genomen van de waterschappen en provincies en hebben we het aantal gemeenten teruggebracht naar 150. Burgerschap floreert in 2040, inwoners voelen zich betrokken en zijn bewust van hun rechten en plichten. De digitalisering komt ten gunste van de democratie en de besluitvorming is daardoor transparanter. Geen oneliners en puntjes scoren, maar volksvertegenwoordiging boven partijpolitiek. Doordat de drang om het electoraat te vergroten naar de achtergrond is verschoven staat het maatschappelijke meer centraal.

Klik hier om door te gaan naar de toekomstbeelden over 'Democratie'

Kunst & Cultuur

Volgens D66 is kunst en cultuur voor én van ons allemaal. Creativiteit is een inspiratiebron voor iedereen en expressiviteit is een essentiële voorwaarde voor een open samenleving. Kunst en cultuur hebben een verbindend karakter en helpt de samenleving om voortdurend op zichzelf te reflecteren. In 2040 dienen consortia van kunstinstellingen samen verzoeken in voor de Basisinfrastructuur subsidies. Samenwerking over genres en disciplines heen versterkt kunst en moedigt creativiteit aan. Tegelijkertijd stimuleert D66 om jongeren zich creatief te ontwikkelen en ligt de nadruk meer op het produceren van van nieuwe kunst en cultuur. Ook betalen we in 2040 geen BTW meer op gesubsidieerde cultuur.

Klik hier om door te gaan naar de toekomstbeelden over 'Kunst & Cultuur'

Migratie & Asiel

D66 ziet migratie en asiel als kans, niet als bedreiging. Opvang en toekomstperspectief bieden aan mensen die vluchten voor oorlog en geweld staat niet ter discussie. In 2020 zagen we dat Europese landen hun verantwoordelijkheid, die ze door het ondertekenen van het VN Vluchtelingenverdrag op zich hebben genomen, steeds meer afschuiven naar de rafelranden van Europa, of net daarbuiten. Schimmige deals met Turkije en Libië, pushbacks aan de grens en gebrekkige naleving van mensenrechten leidden ertoe dat bescherming onder druk kwam te staan. In de jaren voorafgaand aan 2040 hebben we in Europa gewerkt aan uniforme, zorgvuldige en korte asielprocedure in heel Europa; geen ‘hotspots’ meer aan de grens en daadwerkelijke solidariteit.

Klik hier om door te gaan naar de toekomstbeelden over 'Migratie & Asiel'

Defensie & Veiligheid

Nederland zet in op een effectieve en gespecialiseerde krijgsmacht, die niet enkel bestaat uit soldaten maar ook uit professionals op de gebieden van anti-terrorisme, ruimtevaart en cybercrime. Samenwerking in EU en NAVO verband staat centraal bij het wereldwijd garanderen van veiligheidsbelangen en soevereiniteit.

Klik hier om door te gaan naar de toekomstbeelden over 'Defensie & Veiligheid'