Arbeidsmarkt & Economie

Als D66 staan we voor een duurzame economie en gedeelde welvaart. In 2040 heeft dit geleid tot hervorming van de arbeidsmarkt en een radicaal andere blik op welvaartsverdeling. De economie gaat niet ten koste - maar staat weer ten dienste van de mens en samenleving. Na de invoering van de verzilverbare heffingskorting hebben we doorgepakt en een basisinkomen ingevoerd - inmiddels ervaren we de voordelen hiervan. We hebben een weerbare samenleving, waar armoede en extreme sociaal-economische ongelijkheid niet meer bestaan. Over de gehele linie is de fysieke en mentale gezondheid van de bevolking enorm verbeterd en daardoor zijn zorgkosten fors gedaald. Dit heeft ook een positieve impact op andere aspecten van ons leven zoals onderwijsprestaties en veiligheid. De criminaliteitscijfers zijn nog nooit zo laag geweest. Nederland staat er goed voor en heeft internationaal een voorbeeldfunctie.


1. In 2040 heeft Nederland een nieuwe economische werkelijkheid die niet draait om maximaal rendement.

We spreken over weerbaarheid en welzijn in plaats van welvaart. Er is hierdoor een betere balans ontstaan tussen maatschappelijke meerwaarde en marktwaarde. We hechten minder waarde aan bezit en geven de voorkeur aan het delen en hergebruiken van spullen. Het economisch model in Europa is een mix tussen de platform-, donut- en circulaire economie. Het bedrijfsleven herwaardeert het publieke belang en gebruikt de 'ware prijs', waardoor externaliteiten in de productieketen worden erkend.

 

2. In 2040 ontvangt elke Nederlander een onvoorwaardelijk basisinkomen dat voorziet in de minimale levensstandaard.

Het invoeren van het basisinkomen heeft gezorgd voor een radicale herverdeling van welvaart. Door het basisinkomen hebben we het oerwoud aan regelgeving kunnen versimpelen. Toeslagen, uitkeringen, loonsubsidie, AOW en ingewikkelde aftrekposten kennen we niet meer. Hierdoor zijn delen van de centrale en decentrale overheid en de uitvoeringsorganisaties aanzienlijk verkleind. Een verdere harmonisatie van een basisinkomen binnen de EU zal bijdragen aan de doelstelling om de “economische, sociale en territoriale samenhang en de solidariteit tussen de EU-landen verbeteren”. D66 stelt voor om, binnen een Europese bandbreedte, lidstaten zelf het niveau van hun nationale basisinkomen te laten bepalen.

 

3. In 2040 is dubbele vergrijzing geen hot topic maar een kans en kennen we geen pensioengerechtigde leeftijd en pensioenfondsen meer.

Er is een tekort aan arbeidskracht, daarom werken we langer door. Op deze manier vergroten we het arbeidsaanbod, zorgen we dat de arbeidsproductiviteit op peil blijft en benutten we de vergrijzende samenleving. Werken is goed is voor de mens. Werk draagt bij aan het welzijn, de gezondheid en de zelfstandigheid van het individu. Doordat in 2040 ons werk beter aansluit op de behoefte en capaciteiten van het individu blijven mensen met plezier langer werken. De samenleving heeft de vergrijzende generatie nodig om voorzieningen op peil te houden én de vergrijzende generatie blijft fitter doordat ze actief participeert. De pensioengerechtigde leeftijd wordt in 2040 gezien als betutteling, we werken langer door wanneer dit kan. Hierdoor is de dubbele vergrijzing niet langer een economisch probleem.

 

4. In 2040 zijn de verschillen  tussen vast-werk en flex-werk nagenoeg verdwenen door het invoeren van het basisinkomen en 5-jarige arbeidscontracten.

Voorheen waren vaste contracten vaak “een gouden kooi” en flexcontracten geen zekerheid. De invoering van het 5-jarig arbeidscontract heeft het voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt om blijvend arbeidsplekken te creëren en zorgt voor werkzekerheid voor werknemers. Tevens zorgt een 5-jarige arbeidscontract voor een prikkel om te blijven leren, ontwikkelen en doorgroeien. 

 

5. In 2040 gebruiken we niet langer het BNP, maar een nieuwe set indicatoren om onze welzijn uit te drukken.

De kansen(on)gelijkheid en ontwikkeling van de individu centraal staan centraal bij het meten van groei, daarom spreken we over kanskracht in plaats van koopkracht, winstmaximalisatie en economische groei. Deze set indicatoren zet het welbevinden en de levenskwaliteit van de individu voorop en wordt internationaal gebruikt. Het kijkt onder andere naar de mate van weerbaarheid, sociale cohesie en vertrouwen in de samenleving, en wordt ook gekeken naar de toekomstbestendigheid van het ecosysteem en de kwaliteit en aanwezigheid van publieke voorzieningen.

 

6. In 2040 is het belastingstelsel vereenvoudigd en ligt de focus bij belasting op bezit en omzet in plaats van op arbeid.

Het basisinkomen kunnen we financieren door het verhogen van een groot aantal belastingen op bijvoorbeeld vermogen, dividend en omzet. De loonbelasting is aanzienlijk verlaagd voor de eerste belastingschijf, hierdoor is werken aantrekkelijker voor werknemers en goedkoper voor werkgevers. De belasting op de tweede schijf is verhoogd. De herziening van het belastingstelsel heeft mede gezorgd voor kleinere inkomensverschillen en een eerlijkere verdeling van de welvaart. Ook het Europese belastingstelsel is geharmoniseerd en de EU heft zelf ook belastingen op bijvoorbeeld grote multinationals en CO2.

 

Klik hier om door te gaan naar de volgende toekomstbeelden en thema's!


Wil je ambassadeur worden op dit thema? Klik hier!