Kunst & Cultuur

Volgens D66 is kunst en cultuur voor én van ons allemaal. Creativiteit is een inspiratiebron voor iedereen en expressiviteit is een essentiële voorwaarde voor een open samenleving. Kunst en cultuur hebben een verbindend karakter en dit helpt de samenleving om voortdurend op zichzelf te reflecteren. Om die reden benadrukken we het belang van kunst en cultuur van jongs af aan: in het onderwijs. In 2040 dienen consortia van kunstinstellingen samen verzoeken in voor subsidies. Samenwerking over genres en disciplines heen versterkt kunst en moedigt creativiteit  en vernieuwing aan. Tegelijkertijd stimuleert D66 om jongeren zich creatief te ontwikkelen en ligt de nadruk meer op het produceren van nieuwe kunst en cultuur. Ook betalen we in 2040 geen BTW meer op gesubsidieerde cultuur, zoals bijvoorbeeld tickets voor het theater.


54. In 2040 zijn alle gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen voor burgers tot 21 jaar gratis te bezoeken. Burgers boven de 21 krijgen jaarlijks een aantal credits om gratis van kunst- en cultuurinitiatieven te genieten.

Kunst en cultuur is de ruggengraat van de maatschappij en essentieel voor voor het ontwikkelen van zelfexpressie en identiteit. Door in te zetten op de toegankelijkheid van kunst en cultuur zorgen we voor een diverser publiek en leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van maatschappelijk betrokken en kritische burgers.

 

55. In 2040 is de gesubsidieerde kunst en cultuursector in Nederland toegankelijk voor iedereen.

De digitalisering heeft de toegankelijkheid van bijvoorbeeld museumcollecties en podiumkunsten voor zowel bezoekers als onderzoekers vergroot, zowel nationaal als internationaal. Juist door de sector te laten digitaliseren en meer met elkaar te laten samenwerken stimuleren we een stabiele sector die bestendiger en toegankelijker is. Om de literatuur-, cultuur- en kunstsector nog verder te stimuleren is de BTW op alle kunst en cultuur tickets en producten van gesubsidieerde instellingen vervallen. Het is immers zeer inefficiënt om aan de ene kant belastingen te heffen en aan de andere kant van hetzelfde belastinggeld miljoenen euro’s op jaarbasis toe te kennen aan de cultuursector.

 

56. In 2040 investeren we evenveel in makers als in instellingen.

De kunst- en cultuurinstellingen fungeren niet langer als de slagaderlijke subsidie-infrastructuur, maar individuele makers en consortia van makers kunnen makkelijker toegang krijgen tot publieke gelden. In plaats van nadruk te leggen op grote rijkscollecties en behoud van erfgoed, werken we aan een nieuwe golf van invloedrijke en prikkelende kunst. De omschakeling van de nadruk op het onderhouden van traditioneel erfgoed naar het creëren van nieuwe kunst en initiatieven is op gang gekomen, zonder hierbij wat we hebben te verwaarlozen.

 

57. In 2040 is alle roofkunst teruggeven aan de landen waar het vandaan kwam.

In de voorgaande decennia is herkomstonderzoek gedaan naar de collectie Nederland - de collectie van de Nederlandse Staat die in bruikleen is bij Nederlandse museale en erfgoedinstellingen. De collectiestukken waarvan de herkomst verwijst naar roof, confiscatie, gedwongen verkoop of anderszins dubieuze omstandigheden, is voor zo ver mogelijk teruggeven aan de rechtmatige eigenaar of erfgenaam. In de Europese Unie werkt de douane effectief samen aan het voorkomen van smokkel of onrechtmatig in- en exporteren van kunst en erfgoed.   

 

58. In 2040 hebben we een kleinere publieke omroep die zich focust op informatievoorziening, wetenschap en kunst en cultuur.

Publieke en toegankelijke informatievoorzieningen zijn en blijven essentieel, zowel op landelijk als op regionaal niveau. In 2040 hebben kunst, cultuur en wetenschap een prominente plek in de programmering van de publieke omroep op digitale televisie en digitale radio. Daarentegen zijn gesubsidieerde entertainment programma’s niet meer van deze tijd. Als de commerciële zenders het rendabel kunnen produceren en uitzenden, hoeft de overheid er niet in te voorzien.

 

Klik hier om terug te keren naar de homepage.

 

Wil je ambassadeur worden op dit thema? Klik hier!