Migratie & Asiel

D66 ziet migratie en asiel als kans, niet als bedreiging. Opvang en toekomstperspectief bieden aan mensen die vluchten voor oorlog en geweld staat niet ter discussie. In 2020 zagen we dat Europese landen hun verantwoordelijkheid, die ze door het ondertekenen van het VN Vluchtelingenverdrag op zich hebben genomen, steeds meer afschuiven naar de rafelranden van Europa, of net daarbuiten. Schimmige deals met Turkije en Libië, pushbacks aan de grens en gebrekkige naleving van mensenrechten leidden ertoe dat bescherming onder druk kwam te staan. In de jaren voorafgaand aan 2040 hebben we in Europa gewerkt aan uniforme, zorgvuldige en korte asielprocedure in heel Europa; geen ‘hotspots’ meer aan de grens en daadwerkelijke solidariteit.


59. In 2040 dienen asielzoekers in het land van herkomst of in de regio hun asielaanvraag in bij een Europees asielkantoor.

Zodra de aanvraag is goedgekeurd, wordt een veilige reis naar Europa geregeld. Zo voorkomen we doden op zee en bieden we mensen voorafgaand aan hun reis een realistisch perspectief. Ook voorkomt het dat mensen door heel Europa moeten reizen.

 

60. In 2040 is het asielsysteem in Europa gebaseerd op solidariteit.

Asielzoekers worden evenredig verdeeld over Europa. In de EU zijn afspraken gemaakt om mensen op basis van objectieve criteria zoals capaciteit, integratiekansen, familiebanden en voorkeur te verdelen of alle Europese lidstaten.

 

61. In 2040 is vreemdelingendetentie verleden tijd.

Mensen zonder verblijfsrecht worden opgevangen in humane omstandigheden en ontvangen begeleiding en ondersteuning bij terugkeer of legaal verblijf in Nederland of een ander Europees land.  Deze begeleiding richt zich op het opbouwen van een sociaal netwerk in het land van herkomst en het vinden van werk. Alternatieven voor detentie worden ingezet zoals het hanteren van een meldplicht.

 

62. In 2040 hebben we in Europa afspraken gemaakt over handhaving en evaluatie van het asielrecht.

Bestaande normen in het asielrecht worden actief gehandhaafd en iedere vijf jaar geëvalueerd. Bij niet-naleving van het asielrecht start de Europese Commissie procedures tegen lidstaten. Lidstaten die weigeren asielzoekers op te nemen, of het asielrecht schenden, worden gestraft door bijvoorbeeld boetes, korting op Europese subsidies, of door deelname aan Schengen ter discussie te stellen.

 

63. In 2040 werken in Europa samen met derde landen om migratie in goede banen te leiden.

Samenwerking met veilige derde landen gebeurt alleen onder strikte voorwaarden en op basis van een transparante procedure, met inspraak en democratische controle door het Europees Parlement, en met mogelijkheden tot een rechtsgang bij de Europese rechter. Jaarlijks wordt op Europees niveau een streefcijfer afgesproken voor arbeids- en kennismigratie vanuit buiten de EU. Hiermee houden we de druk op sociale voorzieningen onder controle en zorgen we voor genoeg capaciteit voor asielmigratie, maar ook het arbeidsaanbod op peil

 

Klik hier om door te gaan naar de volgende toekomstbeelden en thema's!

 

Wil je ambassadeur worden op dit thema? Klik hier!