Onderwijs & Ontwikkeling

Bij D66 staat ontwikkeling hoog in het vaandel, en daarom moeten we ondernemend zijn in het onderwijs. Onderwijs is divers, in alle facetten. Als mens ontwikkel je continu én flexibel, ook na het behalen van een diploma. Daarom zal in 2040 een leven lang leren de norm zijn. Ook als je al aan het werk bent, blijft inhoudelijke bijscholing en persoonlijke ontwikkeling van essentieel belang. Doordat we onze werkweek anders hebben ingericht heeft elk individu voldoende tijd om in die ontwikkeling te investeren. We volgen geen onderwijs, maar bewegen door een flexibel zelf samengesteld curriculum.


26. In 2040 maken jongeren pas als ze 15 jaar zijn een niveaukeuze in het voortgezet onderwijs.

Een later keuzemoment zorgt voor betere uitstroming op een passende niveau en meer mogelijkheden voor stapelen en wisselen. De niveaukeuze in het onderwijs is niet in beton gegoten. De landelijke eindtoets in het primair onderwijs is vervangen door een serie toetsen aan het eind van de onderbouw van de middelbare school. Scholen geven zelf invulling aan deze schoolexamens. In het gehele onderwijs is de kansengelijkheid toegenomen en de schoolprestaties van Nederlandse leerlingen zijn sterk verbeterd.

 

27.  In 2040 heeft er een herwaardering van het vakonderwijs (MBO) plaatsgevonden.

De term ‘laag opgeleid’ wordt al lang niet meer gebruikt. In Nederland spreken we van theoretisch en praktisch geschoold. Vakmanschap wordt hoog gewaardeerd omdat onze nieuwe circulaire leven en economie vraagt om de vaardigheden van vaklieden. Het repareren en hergebruiken van producten en grondstoffen vraagt immers om vakmanschap en handarbeid.

 

28. In 2040 speelt technologie een belangrijke rol in het gedigitaliseerde onderwijs.

Lesmethoden en studieboeken zijn volledig digitaal en daardoor flexibeler en interactiever. Gebeurtenissen in de samenleving en maatschappelijke veranderingen vinden real-time hun plek in het curriculum. Naast rekenen en schrijven is coderen inmiddels een vast onderdeel van het curriculum. Door de digitalisering is de rol van leraar in het basis- en voortgezet onderwijs veranderd. Via korte digitale instructiefilmpjes wordt kennis overgebracht, de leraar heeft vragenuurtjes en een begeleidende rol als coach waarbij wordt aangestuurd op soft skills, zoals samenwerken en communiceren. De cyberleraar is geen beangstigend tafereel meer, maar werkelijkheid.

 

29. In 2040 is modulair leren en studeren de norm en zijn de profielen in het voortgezet onderwijs afgeschaft.

Door het modulair studeren is elk vak ook op zichzelf te volgen en daarmee faciliteren we een leven lang leren. Studenten in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs kunnen flexibel studeren en focussen op waar ze goed in zijn. Wel zijn er een aantal basisvakken per opleiding vereist voor het behalen van het diploma. In het voortgezet onderwijs heeft dit ertoe geleid dat de profielen zijn afgeschaft. Een basispakket is gebleven, maar daarnaast kiezen leerlingen zelf de vakken waar ze plezier uit halen en goed in zijn. Kortom dit modulaire onderwijs zorgt voor meer kennisuitwisseling, leidt tot creatieve innovatieve ideeën en sluit aan bij het leven met een basisinkomen.

 

30. In 2040 wordt een gezonde levensstijl met de paplepel ingegoten en zijn er gezondheidscoaches in het gehele onderwijs.

Je zit niet meer op school, maar beweegt door het onderwijs. De traditionele schoolbanken zijn vervangen door wandelcolleges. Voeding en lichamelijk onderwijs zijn een integraal onderdeel van het curriculum. In het funderend onderwijs is er dagelijks een verantwoorde voedzame veganistische lunch voor leerlingen en leraren beschikbaar. Daarom zijn er op elke school coaches die adviseren en helpen bij mentale en fysieke gezondheidsvraagstukken.

 

31. In 2040 is er in het onderwijs meer ruimte voor emotionele intelligentie, kunst en cultuureducatie.

Jezelf expressief kunnen uitdrukken is belangrijk, zowel voor de ontwikkeling van vaardigheden voor de 21e eeuw als emotionele en sociale ontwikkeling. Met praktisch en theoretisch kunst- en cultuuronderwijs in de klas als vast onderdeel van het curriculum stimuleren we flexibiliteit, creativiteit en innovatief vermogen. Het openstaan voor andere ideeën en out-of-the-box-denken zijn essentieel voor onze diverse en snel veranderende samenleving.

 

32. In 2040 is de leraar een beroep met autonomie en aanzien.

In het funderend onderwijs gaan we uit van de ontwikkelbehoefte van leerlingen. Hierdoor heeft de leraar meer zeggenschap over het digitale curriculum en autonomie over het leerproces van de leerlingen. Door de nieuwe arbeidsmarkt en economie ligt het salaris van de leraar aanzienlijk hoger. Het lerarentekort van de voorgaande decennia is mede hierdoor opgelost. De werkdruk is verlaagd door de afgenomen regeldruk, de introductie van een gezondheidscoach op alle scholen en de grotere flexibiliteit en vrijheid in het grotendeels digitale onderwijsvak.

 

Klik hier om door te gaan naar de volgende toekomstbeelden en thema's!

 

Wil je ambassadeur worden op dit thema? Klik hier!